สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          การเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ในกิจกรรมต่าง ๆ ของมนุษย์อาจทําให้เกิดมลพิษทางอากาศ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้แก๊สบางชนิดที่เกิดจากการเผาไหม้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์เช่นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์และไนตรัสออกไซด์ยังเป็นแก๊สเรือนกระจกที่อาจส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศของโลกที่รุนแรงขึ้น ดังนั้นจึงควรให้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์โดยคํานึงถึงผลที่เกิดขึ้นต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม เช่น เลือกใช้พลังงานทดแทน หรือเลือกใช้เทคโนโลยีที่ลดการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 3.2 ม.2/2

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สืบค้นและรวบรวมข้อมูลเพื่ออธิบายประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์

2. รวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์อย่างเหมาะสม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ประเมิน

1. การบันทึกผลการทํากิจกรรม และการตอบคําถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับประโยชน์และผลกระ

ทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ในใบงานที่ 1

2. การบันทึกผลการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ได้อย่างเหมาะสม ใน

ใบงานที่ 1

เครื่องมือ

- ใบงานที่ 1 ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์มีอะไรบ้าง

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 การใช้พลังงานในท้องถิ่น
ชั่วโมง การใช้พลังงานในท้องถิ่น
เรื่อง การใช้ประโยชน์และผลกระทบจากการใช้เชื้อเพลิงซากดึกดําบรรพ์ (2) 23 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบความรู้ และใบกิจกรรม)