สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- เราสามารถตรวจวัดลักษณะและสมบัติของดินได้อย่างไร (ลักษณะและสมบัติบางประการของดินสามารถตรวจวัดได้ด้วยวิธีการและเครื่องมือที่เหมาะสม เช่น เนื้อดินตรวจวัดด้วยการสัมผัสนวดคลึงเปรียบเทียบผลกับตารางที่มีมาตรฐาน ตรวจวัดความชื้นด้วยการหามวลที่น้ำที่หายไปหลังตากให้แห้ง  ตรวจวัดค่าความเป็นกรด-เบสด้วยอุปกรณ์วัดค่า pH จากน้ำที่มีดินตกตะกอนอยู่ในอัตราส่วนที่เหมาะสม ตรวจวัดธาตุอาหารในดินด้วยชุดตรวจวัดความสมบูรณ์ของดิน)

- ลักษณะและสมบัติของดินแต่ละพื้นที่เป็นอย่างไร (ดินในแต่ละพื้นที่อาจมีลักษณะและสมบัติทั้งที่เหมือนและแตกต่างกัน เช่น เนื้อดิน ความชื้นในดิน ความเป็นกรด-เบสของดิน ธาตุอาหารในดิน)

- ลักษณะและสมบัติของดินเกี่ยวข้องกับการใช้ประโยชน์ดินอย่างไร (ลักษณะและสมบัติทั้งที่เหมือนและแตกต่างกันของดิน เหมาะสมกับการปลูกพืชได้ต่างชนิดกัน หรือนำไปผลิตสิ่งต่าง ๆ ได้ต่างกัน ดังนั้น การทราบลักษณะและสมบัติของดินทำให้สามารถตัดสินใจแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน เช่น การเกษตร เครื่องปั้นดินเผา หรืออื่น ๆ ได้อย่างเหมาะสม)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกตและตรวจวัดเนื้อดิน ความชื้นในดิน  ค่าความเป็นกรด-เบสของดิน และธาตุอาหารในดิน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมิน

1. การบันทึกการสำรวจสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินบริเวณที่ศึกษา

2 ดินที่ได้จากวิธีการ เตรียมดินตามกระบวนการที่ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การบรรยายรายละเอียดวิธีการเตรียมดินให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลผลการสำรวจดินโดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. การใช้เครื่องชั่ง 3 แขน และอุปกรณ์ที่ใช้สำรวจบันทึสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินบริเวณที่ศึกษา รวมทั้งการใช้เครื่องมือวัดปริมาณ

ในการเตรียมดิน

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วนในการสังเกตและบันทึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินในบริเวณที่ศึกษา และการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์เพื่อการทำกิจกรรมและการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การจากรวบรวมข้อมูล และจากการอภิปรายมาใช้สนับสนุนการอธิบายผลการสำรวจสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินบริเวณที่ศึกษา

3. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมิน

1. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อวางแผนกระบวนการดำเนินการ อธิบายแผนการดำเนินการให้สามารถทำการสำรวจ เตรียมดิน  ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะและการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผล และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม การช่วยเหลือเพื่อนในขณะทำกิจกรรม การปฏิบัติตามคำชี้แนะ และใช้การตัดสินใจเป็นทีมแบบฉันทามติ         

เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดินรอบตัว
ชั่วโมง ดินรอบตัว
เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน (3) 12 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)