สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ความเป็นมาและประเภทของละครรำแบบปรับปรุง  ได้แก่ ละครพันทาง ละครดึกดำบรรพ์ ละครเสภา และละครพูด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจความเป็นมาและประเภทของละครรำแบบปรับปรุง

ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถอธิบายความเป็นมาและประเภทของละครรำแบบปรับปรุงได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การถามตอบอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม        

เครื่องมือ

-ใบประเมินข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ละคร
ชั่วโมง ละคร
เรื่อง ละครรำแบบปรับปรุง 24 มี.ค. 66