สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เครื่องแต่งกายตัวละครโขน   ได้แก่ เครื่องแต่งกายยืนเครื่องตัวพระ ตัวนาง ตัวยักษ์ และตัวลิง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเรื่ององค์ประกอบเครื่องแต่งกายตัวละครโขน   

ด้านทักษะกระบวนการ

ผู้เรียนสามารถอธิบายองค์ประกอบเครื่องแต่งกายตัวละครโขนได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การถามตอบอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม        

เครื่องมือ

-ใบประเมินข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 โขน
ชั่วโมง โขน
เรื่อง เครื่องแต่งกายตัวละครโขน 24 ก.พ. 66 (มีใบงาน)