สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศึกษาลักษณะเฉพาะของประเภทการแสดงนาฏศิลป์เข้าใจและสามารถจำแนกประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ได้ว่ามีกี่ประเภท แต่ละลักษณะมีลักษณะเป็นอย่างไร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ผู้เรียนเข้าใจลักษณะเฉพาะของประเภทการแสดงนาฏศิลป์

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ผู้เรียนสามารถปฏิบัติจำแนกประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การถามตอบอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม        

เครื่องมือ

-ใบประเมินข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์
ชั่วโมง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง ปฏิบัติจำแนกประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ 3 ก.พ. 66