สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศึกษาประเภทของการแสดงนาฏศิลป์ ได้แก่ ระบำ รำ ฟ้อน เซิ้ง โขน และ ละคร

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. ผู้เรียนเข้าใจความหมายและลักษณะของของการแสดงนาฏศิลป์

ด้านทักษะกระบวนการ

1. ผู้เรียนสามารถอธิบายความหมายและลักษณะของของการแสดงนาฏศิลป์ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การถามตอบอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม        

 เครื่องมือ

-ใบประเมินข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์
ชั่วโมง ประเภทของการแสดงนาฏศิลป์
เรื่อง ความหมายและลักษณะของการแสดงนาฏศิลป์ 27 ม.ค. 66