สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ นาฏศิลป์พื้นบ้าน ละครไทย ละครพื้นบ้าน โดยการวิเคราะห์ ไตร่ตรองอย่างมีเหตุผล อภิปราย และเข้าร่วมกิจกรรมกลุ่ม เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ที่สามารถนำมาประยุกต์เป็นแนวทางการดำเนินชีวิตประจำวันตลอดจน เห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

๑.นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจต่อปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย

ด้านทักษะกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถอธิบายถึงปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทยได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

-การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การถามตอบอภิปราย กิจกรรมกลุ่ม        

เครื่องมือ

-ใบประเมินข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ นาฏศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย
ชั่วโมง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย
เรื่อง ปัจจัยที่มีผลต่อการเปลี่ยนแปลงของนาฏศิลป์ไทย 20 ม.ค. 66