สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

- การสำรวจบริเวณเก็บตัวอย่างดินได้ข้อมูลอะไรบ้าง (ตำแหน่งที่เก็บตัวอย่างดิน วันที่เก็บตัวอย่าง ลักษณะสภาพแวดล้อม สิ่งมีชีวิตที่อยู่บริเวณเก็บตัวอย่าง และการใช้ประโยชน์ดินบริเวณเก็บตัวอย่าง)

- นักเรียนทำอย่างไรในการเก็บตัวอย่างดิน (ขุดดินที่อยู่ลึกลงไปมาตามปริมาณที่ต้องการใส่ถุงพลาสติกแล้วปิดปากถุงให้แน่น เขียนฉลากกำกับระบุรายละเอียดเกี่ยวกับการเก็บตัวอย่างดินและสภาพแวดล้อม)

- ตัวอย่างดินที่เตรียมสำหรับตรวจวัดมีลักษณะอย่างไร (แบ่ง ๒ ส่วนใส่ถุงปิด ถุงหนึ่งดินแห้งและเม็ดดินมีขนาดเล็ก อีกถุงดินตัวอย่างคงลักษณะเดิมหลังเก็บตัวอย่าง)

- ชั่วโมงถัดไปนักเรียนจะต้องทำอะไร (ตรวจวัดลักษณะและสมบัติบางประการของดินตัวอย่าง ได้แก่ เนื้อดิน ความชื้นในดิน ความเป็นกรด-เบสของดิน และธาตุอาหารภายในดิน)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/10

จุดประสงค์การเรียนรู้

สังเกตและตรวจวัดเนื้อดิน ความชื้นในดิน  ค่าความเป็นกรด-เบสของดิน และธาตุอาหารในดิน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมิน

1. การบันทึกการสำรวจสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินบริเวณที่ศึกษา

2. ดินที่ได้จากวิธีการ เตรียมดินตามกระบวนการที่ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การบรรยายรายละเอียดวิธีการเตรียมดินให้สามารถดำเนินการได้ถูกต้องเหมาะสม และให้ข้อมูลผลการสำรวจดินโดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. การใช้เครื่องชั่ง 3 แขน และอุปกรณ์ที่ใช้สำรวจบันทึสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินบริเวณที่ศึกษา รวมทั้งการใช้เครื่องมือวัดปริมาณในการเตรียมดิน

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ ความละเอียดถี่ถ้วนในการสังเกตและบันทึกเกี่ยวกับสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินในบริเวณที่ศึกษา และการตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์เพื่อการทำกิจกรรมและการทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต การจากรวบรวมข้อมูล และจากการอภิปรายมาใช้สนับสนุนการอธิบายผลการสำรวจสภาพแวดล้อมและการใช้ประโยชน์ดินบริเวณที่ศึกษา

3. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมิน

1. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่อวางแผนกระบวนการดำเนินการ อธิบายแผนการดำเนินการให้สามารถทำการสำรวจ เตรียมดิน  ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

2. การรวมพลังทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะและการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผล และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม การช่วยเหลือเพื่อนในขณะทำกิจกรรม การปฏิบัติตามคำชี้แนะ และใช้การตัดสินใจเป็นทีมแบบฉันทามติ         

เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน

ใบความรู้ เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ดินรอบตัว
ชั่วโมง ดินรอบตัว
เรื่อง ลักษณะและสมบัติบางประการของดินและแนวทางการใช้ประโยชน์ดิน (1) 5 ม.ค. 66 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)