สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การนำเสนอการสร้างสรรค์เครื่องแต่งกาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 2/2 บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

ศ 1.2 ม. 2/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกประเด็นในการนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกายหน้าชั้นเรียน

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนนำเสนอการออกแบบเครื่องแต่งกาย

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. ประเมินผลงาน ชิ้นงาน
          2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือ
          1. แบบประเมิน ชิ้นงาน
          2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ชั่วโมง การออกแบบเครื่องแต่งกาย
เรื่อง การนำเสนอผลงานการออกแบบเครื่องแต่งกาย (ครั้งที่ 2) 6 ก.พ. 66