สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

แสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพอย่างถูกวิธี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนบอกวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่, เด็ก และ ทารกได้ถูกต้อง

2. นักเรียนบอกอันตรายของการทำการช่วยฟื้นคืนชีพไม่ถูกวิธี ได้ถูกต้อง

3. นักเรียนบอกการจัดท่าผู้ป่วยหลังปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพในผู้ใหญ่, เด็ก และ ทารกได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถแสดงวิธีการช่วยฟื้นคืนชีพจากสภาวการณ์เกิดโรคต่างๆ เช่น หัวใจวาย และการอุดกั้นทางเดินหายใจ ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและให้การแนะนำบุคคลในครอบครัวให้เห็นความสำคัญในเรื่องการช่วยฟื้นคืนชีพได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากฝึกปฏิบัติตามหลักการช่วยฟื้นคืนชีพตามช่วงอายุและสภาวการณ์การเกิดโรคต่างๆ

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินกิจกรรมการฝึกปฏิบัติตามหลักการช่วยฟื้นคืนชีพตามช่วงอายุและสภาวการณ์การเกิดโรคต่างๆ

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 การช่วยฟื้นคืนชีพ
ชั่วโมง การช่วยฟื้นคืนชีพจากสภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ
เรื่อง การช่วยฟื้นคืนชีพจากสภาวการณ์เกิดโรคต่าง ๆ 7 มี.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)