สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ตัวชี้วัด พ 5.1 ม.3/3  วิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนวิเคราะห์อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมของความรุนแรงได้

2. นักเรียนบอกแนวทางวิธีการหลีกเลี่ยงและป้องกันการใช้ความรุนแรงได้

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติตนในการหลีกเลี่ยงพฤติกรรมเสี่ยงต่อการใช้สื่อที่มีอิทธิพลต่อความรุนแรงลงในชิ้นงานได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงที่ถูกวิธีมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

4. นักเรียนสามารถเห็นความสำคัญถึงการหลีกเลี่ยงอิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรงได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3.ประเมินจากการทำชิ้นงาน

4.ประเมินจากการทำใบงาน

เครื่องมือ

1.แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ข้อ 3.และ 4 แบบประเมินใบงาน และชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
ชั่วโมง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง
เรื่อง อิทธิพลของสื่อต่อพฤติกรรมสุขภาพและความรุนแรง 31 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)