สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

2. ปัจจัยเสี่ยงต่อสุขภาพ

3. แนวทางการป้องกันและแก้ไขความเสี่ยงต่อสุขภาพ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 5.1 ม.3/1 วิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพและแนวทางป้องกัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลต่อสุขภาพได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถวิเคราะห์ปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนแสดงออกให้เห็นถึงการเห็นความสำคัญในการป้องกันปัจจัยเสี่ยงและพฤติกรรมเสี่ยงที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

5. ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากการทำกิจกรรมบิงโกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. แบบประเมินการทำกิจกรรมเกมบิงโกพฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพและความรุนแรง
ชั่วโมง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ
เรื่อง พฤติกรรมเสี่ยงต่อสุขภาพ 17 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)