สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

สุขภาพในชุมชน

1. ปัญหาสุขภาพในชุมชน

2. แนวทางแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/3 รวบรวมข้อมูลและเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาในชุมชน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกปัญหาสุขภาพในชุมชนได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถจัดลำดับโรคที่เป็นปัญหาสุขภาพในชุมชนได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

นักเรียนสามารถรวบรวมข้อมูลปัญหาสุขภาพที่เกิดในชุมชน และเสนอแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสุขภาพในชุมชนได้ถูกต้องเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

 นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการป้องกัน และแก้ไขปัญหาที่เกิดจากสุขภาพในชุมชนให้กับผู้อื่นได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากการทำใบงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. แบบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การสร้างเสริมสุขภาพในชุมชน
ชั่วโมง สุขภาพในชุมชน
เรื่อง สุขภาพในชุมชน 10 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)