สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

1.1 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคเบาหวาน

              - สาเหตุของโรคเบาหวาน

             - ประเภทของโรคเบาหวาน

             - อาการของโรคเบาหวาน

             - ผลกระทบของโรคเบาหวาน

             - การรักษาโรคเบาหวาน

             - การป้องกันโรคเบาหวาน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์สาเหตุการเกิดโรคเบาหวานได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกประเภท อาการ ผลกระทบ การรักษา และการป้องกันโรคเบาหวานได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางการป้องกัน การเกิดโรคเบาหวานได้ถูกต้อง

2. นักเรียนเลือกอาหารและเครื่องดื่มที่สามารถป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำบุคคลในครอบครัวให้เห็นถึงความสำคัญของการป้องกันตนเองจากโรคเบาหวานได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากการทำชิ้นงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินผลชิ้นงานและการนำเสนอ

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคเบาหวาน
เรื่อง โรคเบาหวาน 27 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)