สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม การกร่อนของดินหรือตะกอน การกัดเซาะชายฝั่ง หลุมยุบ แผ่นดินทรุด ส่งผลให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น ทำให้ตลิ่งพังทลาย มีการถล่มของที่ลาดเชิงเขา ทำให้เสียหน้าดิน ทำให้เสียที่ดินบริเวณชายฝั่ง อาจทำให้ระบบนิเวศมีการเปลี่ยนแปลงหรือเสียสมดุลอาจทำให้สุญเสียชีวิต ประชาชนไม่มีที่ อยู่อาศัย รวมถึงอาจทำให้ประชาชนขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ การหาวิธีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกต่าง ๆ ได้อย่างถูกต้องและเหมาะสมจะช่วยลดการสูญเสีย และช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/9

 จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก

2. อธิบายแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมินจาก

1. การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกในใบงานที่ ๑

2. การบันทึกผลการอภิปรายเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกในใบงานที่ ๒

 

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การบรรยายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจำลองการเกิดหลุมยุบ โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. ลงความเห็นจากข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า ภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก เช่น น้ำท่วม แผ่นดินถล่ม การกร่อนของดินหรือตะกอน การกัดเซาะชายฝั่ง หลุมยุบ แผ่นดินทรุด ส่งผลให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอาจทำให้สิ่งปลูกสร้างพังทลาย ไม่มีที่อยู่อาศัย สูญเสียชีวิต รวมถึงอาจทำให้ขาดรายได้จากการประกอบอาชีพ ดังนั้นการหาวิธีลดผลกระทบที่เกิดขึ้นจากภัย ต่าง ๆ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกได้อย่างเหมาะสมจะช่วยลด การสูญเสียและช่วยป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้

3. การอธิบายแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกได้ถูกต้องด้วยตนเอง หรือจากการชี้แนะของครู

 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนและหลังทำกิจกรรม การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจำลอง มาใช้สนับการอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการ

เปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลหรือผลการ ทำกิจกรรม ตามผลที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง ถึงแม้จะแตกต่างจากผู้อื่น

4. การแปลความหมายข้อมูลโดยใช้หลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม ตามผลการทำกิจกรรมที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง อย่างมีเหตุและผล

5. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

 

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง โดยทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

2. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะและการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผล และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม การช่วยเหลือเพื่อนในขณะทำกิจกรรม และการปฏิบัติตามคำชี้แนะในขณะทำกิจกรรม และการใช้การตัดสินใจเป็นทีมแบบฉันทามติ

4. ความคิดขั้นสูง โดยการรวบรวมข้อมูลและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลที่หลากหลาย เพื่อเลือกข้อมูลมาใช้ในการตัดสินใจหรือสร้างข้อโต้แย้งอย่างมีเหตุผลเกี่ยวกับแนวทางการลดกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลกได้อย่างถูกต้องและตรงประเด็น

5. การเป็นพลเมืองที่เข้มแข็ง ในการวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ด้วยเหตุผล และใช้วิจารณณาณในการหาแนวทางลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก

6. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางการลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติ รวมถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นบนผิวโลก         

เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงกาเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก

ใบความรู้ เรื่อง ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงกาเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง ช่วยกันลดผลกระทบจากภัยธรรมชาติรวมถึงการเปลี่ยนแปลงบนผิวโลก (2) 26 ธ.ค. 65