สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

1.1 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคความดันโลหิตสูง

- ความหมายของโรคความดันโลหิตสูง

- อาการของโรคความดันโลหิตสูง

- สาเหตุของโรคความดันโลหิตสูง

- วิธีการป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคความดันโลหิตสูงได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

1. นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกันการเกิดโรคความดันโลหิตสูงได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำข้อมูลอัตราการเจ็บป่วยของคนไทยด้วยโรคความดันโลหิตสูงมาเสนอแนวทางป้องกัน และแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญในการป้องกันโรคความดันโลหิตสูงได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากการทำชิ้นงานและการนำเสนอ

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

3. แบบประเมินผลชิ้นงานและการนำเสนอ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคความดันโลหิตสูง
เรื่อง โรคความดันโลหิตสูง 20 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)