สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

1.1 โรคไม่ติดต่อ ได้แก่ โรคหัวใจ

 -ความหมายของโรคหัวใจ

-อาการของโรคหัวใจ

 -สาเหตุของโรคหัวใจ

-วิธีการป้องกันการเกิดโรคหัวใจ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมาย อาการ และสาเหตุของโรคหัวใจได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถวิเคราะห์วิธีการปฏิบัติตนเพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

1. ในการทำกิจกรรมเล่นเกม XO เรื่อง โรคหัวใจป้องกันได้ ได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนมาใช้ในการทำกิจกรรมเล่นเกม XO เรื่อง โรคหัวใจป้องกันได้ ได้ถูกต้อง

 ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

 

 

 

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

  •  

เพื่อป้องกันการเกิดโรคหัวใจได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตจากการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. สังเกตจากการทำใบงานและกิจกรรมเกม

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

4. แบบประเมินใบงานที่ 1 เรื่องความหมาย อาการ และสาเหตุของโรคหัวใจ และกิจกรรมเกม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคหัวใจ
เรื่อง โรคหัวใจ 13 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)