สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

หลุมยุบเกิดขึ้นได้อย่างไร (หลุมยุบเกิดจากการถล่มของพื้นดินเหนือบริเวณโพรงหรือถ้ำหินปูน หินโดโลไมต์ เกลือหิน รวมถึงยิปซัมที่อยู่ใต้ดิน)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/9

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดหลุมยุบ และผลกระทบจากหลุมยุบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมินจาก

การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหลุมยุบ และผลกระทบที่เกิดจากหลุมยุบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในใบงานที่ ๑

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การบรรยายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจำลองการเกิดหลุมยุบ โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. ลงความเห็นจากข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า หลุมยุบเป็นหลุมหรือแอ่งบนพื้นดินที่ปากหลุมมีลักษณะเกือบกลม เกิดจากการถล่มของพื้นดินเหนือบริเวณโพรงหรือถ้ำของหินปูน หินโดโลไมต์ เกลือหิน รวมถึงยิปซัมที่อยู่ใต้ดิน บางกรณีที่พื้นที่เป็นโพรงหรือถ้ำอยู่ใต้ดินเป็นเวลานาน เมื่อน้ำใต้ดินลดระดับลงก็สามารถทำให้พื้นดินเหนือโพรงหรือถ้ำยุบตัวลง ทำให้พื้นดินเหนือโพรงหรือถ้ำยุบตัวเกิดหลุมยุบ

3. การอธิบายกระบวนการเกิดหลุมยุบ และผลกระทบที่เกิดจากหลุมยุบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องด้วยตนเอง หรือจากการชี้แนะของครู

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนและหลังทำกิจกรรม การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจำลอง มาใช้สนับการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหลุมยุบ และผลกระทบที่เกิดจากหลุมยุบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลหรือผลการทำกิจกรรม ตามผลที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง ถึงแม้จะแตกต่างจากผู้อื่น

4. การแปลความหมายข้อมูลโดยใช้หลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม ตามผลการทำกิจกรรมที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง อย่างมีเหตุและผล

5. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง โดยทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

2. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดหลุมยุบ และผลกระทบที่เกิดจากหลุมยุบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะและการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผล และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม การช่วยเหลือเพื่อนในขณะทำกิจกรรม

และการปฏิบัติตามคำชี้แนะในขณะทำกิจกรรม และการใช้การตัดสินใจเป็นทีมแบบฉันทามติ

4. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดหลุมยุบ และผลกระทบที่เกิดจากหลุมยุบที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 เครื่องมือ

            ใบงาน เรื่อง หลุมยุบ

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง หลุมยุบ (1) 15 ธ.ค. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)