สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคโควิด 19

1. สาเหตุของโรคโควิด 19

2. อาการของโรคโควิด 19

3. แนวทางการรักษาและป้องกันโรคโควิด 19

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกสาเหตุ อาการ และการรักษาโรคโควิด 19 ได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกันโรคโควิด 19 ได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันโรคโควิด 19  ได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. ประเมินจากกิจกรรม “แสดงความคิดเห็นเกี่ยวโรคโควิด 19”

4. ประเมินจากการทำใบงาน

5. สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ข้อ 2.และ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

4. แบบประเมินใบงาน

5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคโควิด 19
เรื่อง โรคโควิด 19 6 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)