สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โน้ตดนตรีไทย ได้แก่ 1. เครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรี 2. หลักการอ่าน เขียน และร้องโน้ตเพลงไทย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับเครื่องหมายและสัญลักษณ์ทางดนตรีได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

นักเรียนสามารถอ่านโน้ตเพลงโยสลัม อัตราจังหวะสองชั้นได้ถูกต้องตามจังหวะและทำนอง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของดนตรีไทย
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีไทย
เรื่อง อ่าน เขียน ร้องโน้ตเพลงไทย 6 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)