สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติงานออกแบบลวดลายบนฝาท่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของ ศิลปิน
ศ. 1.2 ม. 3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ศ 1.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้
          ด้านความรู้
          1. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกแบบลวดลายไปใช้ในการออกแบบลวดลายบนฝาท่อ

          ด้านทักษะและกระบวนการ
          1. นักเรียนสามารถออกแบบลวดลายบนฝาท่อ
          ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         
1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
          1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
เครื่องมือ
          1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. แบบประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
ชั่วโมง การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ
เรื่อง การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ (ปฏิบัติครั้งที่ 2) 15 ธ.ค. 65