สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การปฏิบัติงานออกแบบลวดลายบนฝาท่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่น หรือของ ศิลปิน

ศ. 1.2 ม. 3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม

ศ 1.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและ สากล

จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนสามารถนำความรู้เรื่องการออกแบบลวดลายไปใช้ในการออกแบบลวดลายบนฝาท่อ

ด้านทักษะและกระบวนการ
1. นักเรียนสามารถออกแบบลวดลายบนฝาท่อ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
1. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
          1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
เครื่องมือ
          1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. แบบประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
ชั่วโมง การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ
เรื่อง การออกแบบลวดลายบนฝาท่อ (ปฏิบัติครั้งที่ 1) 8 ธ.ค. 65