สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-       แผ่นดินถล่มมีกระบวนการเกิดอย่างไร (แผ่นดินถล่มเป็นปรากฏการณ์ที่มีการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือมวลหิน ลงมาตามความลาดชันของพื้นที่ เนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลก โดยมีตัวนำพาทั้งน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน ร่วมกับปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ ซึ่งส่วนใหญ่จะเกิดหลังช่วงที่มีฝนตกหนัก เมื่อน้ำผิวดินมีปริมาณมากไหลซึมลงใต้ดินไปอยู่ตามช่องว่างระหว่างเม็ดดินหรือเม็ดตะกอน ตามรอยแยกของหินหรือตามชั้นหินจนทำให้ดินหรือตะกอนหรือช่องว่างต่าง ๆ ของหินอิ่มตัวไปด้วยน้ำ ทำให้แรงยึดเหนี่ยวระหว่างเม็ดดินหรือเม็ดตะกอนหรือชั้นหินต่าง ๆ ลดลง จึงทำให้ดินหรือหินพังถล่มลงมาด้านล่างตามแรงโน้มถ่วงของโลก)

-         แผ่นดินถล่มมีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมอย่างไร (แผ่นดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้บริเวณพื้นที่ลาดชัน ทำให้สิ่งปลูกสร้างบริเวณนั้นพังเสียหาย เกิดการสูญเสียชีวิตและทรัพย์สิน พืช สัตว์ และหน้าดินเสียหาย แผ่นดินถล่มแต่ละครั้งอาจมีความรุนแรงและผลกระทบแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปริมาณมวลดินหรือหินที่ถล่มลงมา ความกว้างของพื้นที่ที่ได้รับความเสียหาย รวมถึงจำนวนสิ่งมีชีวิตและสิ่งต่าง ๆ ที่อยู่ในพื้นที่นั้น)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

 ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/9

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. สร้างแบบจำลองเพื่ออธิบายการเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมแวดล้อม

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมินจาก

การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมในใบงานที่1

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมิน

1. การบรรยายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในแบบจำลองการเกิดแผ่นดินถล่ม โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

 

2. ลงความเห็นจากข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า แผ่นดินถล่มเป็นการเคลื่อนที่ของมวลดินหรือมวลหิน ลงมาตามความลาดชันของพื้นที่เนื่องจากตัวนำพาและปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ แผ่นดินถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มีผลต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. การอธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้องด้วยตนเอง หรือจากการชี้แนะของครู

ด้านคุณลักษณะ

ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนและหลังทำกิจกรรม การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจำลอง มาใช้สนับการอธิบายเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลหรือผลการทำกิจกรรม ตามผลที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง ถึงแม้จะแตกต่างจากผู้อื่น

4. การแปลความหมายข้อมูลโดยใช้หลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม ตามผลการทำกิจกรรมที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง อย่างมีเหตุและผล

5. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จ

ตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

ด้านสมรรถนะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง โดยทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนด

2. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

3. การรวมพลังทำงานเป็นทีม การให้ข้อเสนอแนะและการโต้แย้งโดยใช้เหตุและผล และการสื่อสารเพื่อให้เกิดความเข้าใจในการทำกิจกรรม การช่วยเหลือเพื่อนในขณะทำกิจกรรม และการปฏิบัติตามคำชี้แนะในขณะทำกิจกรรม และการใช้การตัดสินใจเป็นทีมแบบฉันทามติ

4. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับกระบวนการเกิดแผ่นดินถล่ม และผลกระทบที่เกิดจากแผ่นดินถล่มที่มีต่อสิ่งมีชีวิตและสิ่งแวดล้อม

 เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง แผ่นดินถล่ม

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การกัดเซาะชายฝั่ง (2) 8 ธ.ค. 65