สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลและสังคม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับอิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคลได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

-

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

                1. นักเรียนมีวินัย

                2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

                3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

               1. นักเรียนรักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 อิทธิพลของดนตรี
ชั่วโมง อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล
เรื่อง อิทธิพลของดนตรีที่มีต่อบุคคล 2 ธ.ค. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)