สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

เทคโนโลยีมีความสำคัญทำให้เกิดการพัฒนาคิดค้นสิ่งต่าง ๆ เพื่ออำนวยความสะดวกสบายต่อชีวิตมนุษย์เป็นตัวการสำคัญในการเข้ามาเสริมปัจจัยพื้นฐานในการดำรงชีวิต เพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ด้านต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ง 2/3 มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

- นักเรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนสามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในชีวิตประจำวันได้

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. นักเรียนความสามารถในการสื่อสาร

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถามในชั้นเรียน

          2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทำกิจกรรม

          3. ใบงาน เรื่อง ความเป็นมาของเทคโนโลยี

เครื่องมือ

          1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

          2. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

          3. แบบประเมินใบงานกิจกรรม เรื่อง ความเป็นใาของเทคโนโลยี

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 สารสนเทศทางการเกษตร
ชั่วโมง เทคโนโลยีสารสนเทศ
เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ 29 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)