สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การจำแนกประเภทของบทเพลงไทย โดยสามารถแบ่งตามลักษณะของการนำไปใช้ได้ คือ 1. ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลง และ 2. ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการขับร้อง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลงได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของดนตรีไทย
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีไทย
เรื่อง ประเภทของบทเพลงที่ใช้สำหรับการบรรเลง 25 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)