สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นำเสนอการศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของภูมิภาคที่จะนำมาพัฒนาออกแบบฝาท่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของ ศิลปิน
ศ. 1.2 ม. 3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ศ 1.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

จุดประสงค์การเรียนรู้
          ด้านความรู้
          1. นักเรียนสามารถอธิบายอัตลักษณ์ภูมิภาคที่ได้รับมอบหมาย

          ด้านทักษะและกระบวนการ
          1. นักเรียนสามารถนำเสนอผลงานหน้าชั้นเรียน
          ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
         
1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
         
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
เครื่องมือ
          1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
          2. แบบประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
ชั่วโมง การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค
เรื่อง การนำเสนอการวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค 24 พ.ย. 65