สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

โรคไข้หวัดนก

1. สาเหตุของโรคไข้หวัดนก

2. อาการของโรคไข้หวัดนก

3. แนวทางการรักษาและป้องกันโรคไข้หวัดนก

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนบอกสาเหตุ อาการ การรักษาของโรคไข้หวัดนกได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

นักเรียนสามารถเสนอแนวทางป้องกันโรคไข้หวัดนกได้ถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถแสดงความคิดเห็นและแนะนำผู้อื่นให้เห็นถึงความสำคัญเกี่ยวกับการป้องกันโรคไข้หวัดนกได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3.ประเมินจากการทำใบงาน

4.สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1.แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ข้อ 2 และ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

4.แบบประเมินใบงาน

5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคไข้หวัดนก
เรื่อง โรคไข้หวัดนก 22 พ.ย. 65 (มีใบงาน)