สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

-         การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้นได้อย่างไร (การกร่อนเกิดจากเศษหิน ดิน แร่หรือตะกอนต่าง ๆ ผุพัง ซึ่งต้องอาศัยตัวนำพาตามธรรมชาติ เช่น น้ำ ลม ธารน้ำแข็ง สิ่งมีชีวิต และอาศัยปัจจัยต่าง ๆ ตามธรรมชาติ เช่น แรงโน้มถ่วง ชนิดของดิน หิน แร่และตะกอนต่าง ๆ ที่ทนทานต่อการกร่อนได้แตกต่างกัน โครงสร้างทางธรณีวิทยา ภูมิประเทศ ปริมาณพืชปกคลุมดิน สภาพอากาศ และระยะเวลา)

-         ภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำมีอะไรบ้าง (ภูมิลักษณ์เช่น กุมภลักษณ์ ออบหรือโกรกธาร แก่ง เนินทราย ทางน้ำโค้งตวัด ทะเลสาบรูปแอก แหล่งตะกอนน้ำพารูปพัด ดินดอนสามเหลี่ยม)

-         กระบวนการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำทำให้ผิวโลกเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างไร (ทำให้หินที่พบบนผิวโลกบางบริเวณมีขนาดเล็ก พบหินที่มีลักษณะมนตามริมแม่น้ำ มีภูมิลักษณ์ที่หลากหลายจากการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน)ยุบ รวมถึงเกิดถ้ำใต้ดิน)

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ว 6.1 ม.2/9

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. อธิบายกระบวนการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำจากแบบจำลอง

2. ยกตัวอย่างภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนที่พบบนผิวโลก

การประเมินผล

วิธีการประเมิณ

ด้านความรู้

ประเมินจาก

การบันทึกผลการทำกิจกรรม การตอบคำถามท้ายกิจกรรมเกี่ยวกับกระบวนการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำจากแบบจำลอง และยกตัวอย่างภูมิลักษณ์ที่เกิดจากการกรร่อนและการสะสมตัวของตะกอนจากแบบจำลอง ในใบงานที่ 1

 

ด้านทักษะและกระบวนการทางวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การบรรยายรายละเอียดข้อมูลเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงภูมิประเทศจำลองในกระบะ การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน และลักษณะของธารน้ำจำลองที่เกิดขึ้นในแบบจำลอง โดยไม่เพิ่มเติมความคิดเห็น

2. การลงความเห็นจากข้อมูลได้ด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครูได้ว่า การไหลของน้ำอย่างต่อเนื่องลงไปที่ภูมิประเทศจำลองทำให้เกิดร่องน้ำ นานขึ้นร่องน้ำจะขนาดใหญ่ขึ้นและมีทิศทางการไหลเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม บางช่วงของภูมิประเทศจำลองมีการกร่อนเกิดขึ้น และบางช่วงบริเวณด้านที่อยู่ตรงข้ามกับบริเวณที่มีการกร่อนจะมีการสะสมตัวของตะกอนเกิดขึ้น ที่ปลายของธารน้ำจำลองตะกอนสะสมตัวในลักษณะแผ่กว้างออกไปคล้ายรูปพัด

3. ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงของภูมิประเทศจำลอง เมื่อมีการปล่อยน้ำให้ไหลลงไปที่ภูมิประเทศจำลองอย่างต่อเนื่องเป็นเวลา 15 นาที ในช่วงก่อนปล่อยน้ำ ขณะปล่อยน้ำ และหลังปล่อยน้ำ และมีเหตุผลประกอบได้

4. การตีความหมายข้อมูลจากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปราย และจากการสร้างแบบจำลอง ได้ด้วยตนเอง หรือจากการชี้นำของครูได้ว่า การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำจากแบบจำลอง ทำให้ร่องน้ำมีการเปลี่ยนแปลงทั้งขนาดและทิศทาง และทำเกิดภูมิลักษณ์จำลอง

5. การอธิบายกระบวนการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำจากแบบจำลอง และตัวอย่างภูมิลักษณ์จำลองที่เกิดขึ้น โดยใช้แบบจำลองที่สร้างขึ้นได้ถูกต้องด้วยตนเองหรือจากการชี้แนะของครู

 

ด้านจิตวิทยาศาสตร์

ประเมินจาก

1. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความรอบคอบ เกี่ยวกับความละเอียดถี่ถ้วนในการทำกิจกรรม การวางแผนการทำกิจกรรม การตรวจสอบความเรียบร้อยของอุปกรณ์หรือเครื่องมือก่อนและหลังทำกิจกรรม การทำงานอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย

2. การนำหลักฐานหรือข้อมูลที่ได้จากการสังเกต จากการรวบรวมข้อมูล จากการอภิปรายและจากการสร้างแบบจำลอง มาใช้สนับการอธิบายเกี่ยวกับการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอนในธารน้ำจากแบบจำลอง และตัวอย่างภูมิลักษณ์จำลองที่เกิดขึ้น

3. การเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม การนำเสนอข้อมูลหรือผลการทำกิจกรรม ตามผลที่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง ถึงแม้จะแตกต่างจากผู้อื่น

4. การแปลความหมายข้อมูลโดยใช้หลักฐานหรือข้อมูลต่าง ๆ จากการทำกิจกรรม ตามผลการทำกิจกรรมี่ได้จริงหรือตามที่ปรากฏจริง อย่างมีเหตุและผล

5. การสังเกตพฤติกรรมที่แสดงถึงความตั้งใจในการทำกิจกรรม การทำงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จตามกำหนดและตรงต่อเวลา อดทนแม้การทำกิจกรรมจะมีปัญหาและใช้เวลา

 

ด้านสมรรถนะที่ต้อง การให้เกิดกับผู้เรียน

ประเมินจาก

1. การจัดการตนเอง โดยทำกิจกรรมและนำเสนอผลการทำกิจกรรมได้เสร็จทันเวลาที่กำหนดไว้

2. การสื่อสาร โดยใช้ภาพ ข้อความหรือสัญลักษณ์ต่าง ๆ เพื่ออธิบายการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน ในธารน้ำของแบบจำลองและ ตัวอย่างภูมิลักษณ์จำลองที่เกิดขึ้น ให้เข้าใจได้ง่ายและถูกต้อง

3. การอธิบายปรากฏการณ์ในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยตอบคำถามในใบงาน และการนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับการกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน ในธารน้ำของแบบจำลองและ ตัวอย่างภูมิลักษณ์จำลองที่เกิดขึ้นเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏตามธรรมชาติ

 

การวัดผลและประเมินผล

 เครื่องมือ

ใบงาน เรื่อง การผุพังอยู่กับที่ทางเคมีของหิน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ วิทยาศาสตร์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 โลกและการเปลี่ยนแปลง
ชั่วโมง โลกและการเปลี่ยนแปลง
เรื่อง การกร่อนและการสะสมตัวของตะกอน (1) 17 พ.ย. 65 (มีใบงาน ใบกิจกรรม)