สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

นับตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชเป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จักรี และพระมหากษัตริย์องค์ต่อ ๆ มา เป็นลำดับจนถึงรัชกาลปัจจุบัน แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ นับเป็นระยะเวลายาวนานกว่า ๒๔๐ ปีแล้ว ดังนั้น เราจึงแบ่งช่วงระยะเวลาทางประวัติศาสตร์ดนตรีไทยในสมัยรัตนโกสินทร์ ออกเป็น ๓ ระยะ (พิชิต ชัยเสรี, ๒๕๔๒) ได้แก่ ๑) ยุคฟื้นฟู  ๒) ยุครุ่งเรือง  ๓) ยุคคลี่คลาย

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกวิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่ ๑ ถึงรัชกาลที่ ๕ ได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

              1. นักเรียนรักความเป็นไทย

              2. นักเรียนมีวินัย

              3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

              4. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

              1. นักเรียนรักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการดนตรีไทย
ชั่วโมง วิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์
เรื่อง วิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยรัตนโกสินทร์ (1) 18 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)