สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. การนำเทคนิคศิลปะสื่อผสม มาเป็นแนวทางการสร้างสรรค์ผลงานศิลปะ  

2. วิธีการสร้างสรรค์งานศิลปะมากกว่าสองรูปแบบมาผสมผสานในผลงานชิ้นเดียวกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 1/4 รวบรวมงานปั้นหรือสื่อผสมมาสร้างเป็นเรื่องราว 3 มิติ โดยเน้นความเป็นเอกภาพ ความกลมกลืนและการสื่อถึงเรื่องราวของงาน
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
1. นักเรียนมีความสามารถทางการเรียนเกี่ยวกับศิลปะสื่อผสม
2. นักเรียนรู้จักวิธีการนำงานศิลปะมาสร้างสรรค์เป็นผลงานศิลปะสื่อผสม    

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย (การตรงเวลา)

2. มุ่งมั่นในการทำงาน (ตั้งใจเรียนและให้ความร่วมมือในการตอบคำถาม)

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. ทักษะการสร้างงานศิลปะเทคนิคสื่อผสม

2. การนำเอกภาพ ความกลมกลืน และความสมดุลมาใช้ในการออกแบบ

3. ทักษะการเลือกวัสดุในการทำงานศิลปะ

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมินผลงาน ชิ้นงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินผลงาน ชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1
ชั่วโมง หลักการออกแบบงานทัศนศิลป์
เรื่อง ศิลปะสื่อผสม 16 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)