สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การศึกษาและวิเคราะห์อัตลักษณ์ของภูมิภาคที่จะนำมาพัฒนาออกแบบฝาท่อ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด
ศ 1.1 ม. 3/8 วิเคราะห์และอภิปรายรูปแบบ เนื้อหาและคุณค่าในงานทัศนศิลป์ของตนเองและผู้อื่นหรือของ ศิลปิน
ศ 1.2 ม. 3/1 ศึกษาและอภิปรายเกี่ยวกับงานทัศนศิลป์ที่สะท้อนคุณค่าของวัฒนธรรม
ศ 1.2 ม. 3/2 เปรียบเทียบความแตกต่างของงานทัศนศิลป์ในแต่ละยุคสมัยของวัฒนธรรมไทยและสากล

 จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้
นักเรียนสามารถบอกกระบวนการออกแบบลวดลายได้

ด้านทักษะและกระบวนการ
นักเรียนสามารถระดมความคิดวิเคราะห์อัตลักษณ์ภูมิภาคเพื่อใช้ในการออกแบบฝาท่อ
ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์
นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ
1. การประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. การประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน
เครื่องมือ
1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์
2. แบบประเมินชิ้นงานหรือภาระงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบลวดลายฝาท่อ
ชั่วโมง การระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค
เรื่อง การระดมความคิดวิเคราะห์ข้อมูลอัตลักษณ์ภูมิภาค 17 พ.ย. 65