สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

การถนอมอาหารโดยการใช้น้ำตาล เป็นการยับยั้งการเจริญเติบโตของจุลินทรีย์ ช่วยทำให้เก็บรักษาอาหารให้อยู่ได้นานโดยไม่เน่าเสีย และเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าผลผลิต ซึ่งมีหลายวิธี ได้แก่ การเชื่อม การกวน การทำแยม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 3/1 อภิปรายขั้นตอน การทำงานที่มีประสิทธิภาพ

ง 1.1 ม. 3/2 ใช้ทักษะในการทำงานร่วมกันอย่างมีคุณธรรม

ง 1.1 ม. 3/3 อภิปรายการทำงาน โดยใช้ทักษะการจัดการ เพื่อการประหยัดพลังงาน ทรัพยากร และสิ่งแวดล้อม
จุดประสงค์การเรียนรู้
ด้านความรู้

- นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการหมักดองได้

2. นักเรียนสามารถเลือกวิธีการถนอมอาหารที่เหมาะสมกับวัตถุดิบได้

3. นักเรียนสามารถเลือกภาชนะสำหรับการถนอมอาหารด้วยวิธีหมักดองได้อย่างเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. นักเรียนความสามารถในการสื่อสาร

2. นักเรียนความสามารถในการคิด

3. นักเรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหา

4. นักเรียนความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน และการทำกิจกรรม

3. ใบงาน เรื่อง แบบบันทึกการปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการใช้น้ำตาล

เครื่องมือ

1. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

2. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

3. แบบประเมินใบงานกิจกรรม เรื่อง แบบบันทึกการปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการใช้น้ำตาล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การถนอมอาหาร
ชั่วโมง ปฏิบัติถนอมอาหารโดยวิธีการใช้น้ำตาล
เรื่อง ปฏิบัติถนอมอาหารด้วยวิธีการใช้น้ำตาล 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)