สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ทฤษฎีดนตรีเบื้องต้น และการปฏิบัติดนตรี

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 2.1  ม.2/4 : ร้องเพลง และเล่นดนตรีเดี่ยวและรวมวง

ศ 2.1  ม.2/6 : ประเมิน พัฒนาการทักษะทางดนตรีของตนเอง หลังจากการฝึกปฏิบัติ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้       

 1. ผู้เรียนเข้าใจวิธีการทำงานของขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้อย่างถูกต้อง    
 2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงหลักและวิธีการสร้างสรรค์งานดนตรีได้    
 3. ผู้เรียนสามารถเข้าใจวิธีการเล่นโน้ต G A B C ของรีคอร์เดอร์ได้
 4. ผู้เรียนสามารถอธิบายพื้นฐานทฤษฎีดนตรีสากล ได้แก่ ค่าตัวโน้ตและโน้ตตัวหยุด กุญแจซอล อัตราจังหวะ 2/4 และการอ่านโน้ตตามระดับเสียงบนบรรทัดห้าเส้นได้อย่างถูกต้อง
 5. ผู้เรียนสามารถอ่านโน้ตตามระดับเสียง ได้แก่ โน้ต B A G และ C ได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

 1. ผู้เรียนสามารถแสดงท่าทางการเป่าขลุ่ยและแสดงวิธีการดูแลรักษาขลุ่ยได้อย่างถูกวิธี
 2. ผู้เรียนสามารถขลุ่ยรีคอร์เดอร์ได้อย่างถูกวิธี
 3. ผู้เรียนให้ความร่วมมือและมีส่วนร่วมระหว่างการทำกิจกรรมในชั้นเรียน
 4. ผู้เรียนมีทัศนคติที่ดีต่อการเป่าขลุ่ย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

 1. การประเมินความรู้เรื่อง การปฏิบัติดนตรีเบื้องต้น

เครื่องมือ

 1. การประเมินความรู้เรื่อง การปฏิบัติดนตรีเบื้องต้น
ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 การปฎิบัติดนตรี
ชั่วโมง การปฎิบัติดนตรี
เรื่อง การปฏิบัติดนตรีเบื้องต้น (5) 3 ม.ค. 66 (มีใบความรู้ และใบงาน)