สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ประเภทของการขับร้องเพลงไทย สามารถแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่

1. การขับร้องอิสระ

2. การขับร้องประกอบดนตรี

3. การขับร้องประกอบการแสดง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถจำแนกประเภทของการขับร้องเพลงไทยได้อย่างถูกต้อง

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 องค์ประกอบของดนตรีไทย
ชั่วโมง องค์ประกอบของดนตรีไทย
เรื่อง ประเภทของการขับร้องเพลงไทย 18 พ.ย. 65 (มีใบงานและใบความรู้)