สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

วิวัฒนาการของดนตรีไทย ปรากฏหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษร ทั้งในหลักศิลาจารึก หนังสือวรรณคดี และเอกสารทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุค ซึ่งจะศึกษาประเด็นที่สำคัญ ได้แก่ ด้านเครื่องดนตรี ด้านวงดนตรี และด้านบทเพลง ตั้งแต่สมัยสุโขทัย สืบเนื่องต่อมาในสมัยศรีอยุธยา จนกระทั่งสมัยรัตนโกสินทร์

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกวิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยอยุธยาได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

-

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

2. นักเรียนมีวินัย

3. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

4. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

- คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

1. นักเรียนรักความเป็นไทย

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

ตอบคำถาม/เขียนสรุปความรู้ถูกต้องร้อยละ 60 ขึ้นไป       

เครื่องมือ

ข้อคำถาม/ ใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ ดนตรี
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 วิวัฒนาการดนตรีไทย
ชั่วโมง วิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยอยุธยา
เรื่อง วิวัฒนาการของดนตรีไทยสมัยอยุธยา 11 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)