สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ประเมินความรู้เรื่องประวัติการออกแบบเครื่องแต่งกาย

2. บรรยายเรื่องการทำ Mood board

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ศ 1.1 ม. 2/2 บรรยายเกี่ยวกับความเหมือนและความแตกต่างของรูปแบบการใช้วัสดุอุปกรณ์ในงานทัศนศิลป์ของศิลปิน

ศ 1.2 ม. 2/1 ระบุและบรรยายเกี่ยวกับวัฒนธรรมต่าง ๆ ที่สะท้อนถึงงานทัศนศิลป์ในปัจจุบัน

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนตอบคำถามเรื่องประวัติในการออกแบบเครื่องแต่งกาย และองค์ประกอบของ Mood boar

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถนำเสนอการสร้าง Mood board เพื่อนำไปพัฒนาเครื่องแต่งกาย

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

          1. ประเมินผลงาน ชิ้นงาน
          2. การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

เครื่องมือ
          1. แบบประเมิน ชิ้นงาน
          2. แบบประเมินการมีส่วนร่วมในชั้นเรียน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ ทัศนศิลป์
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 การออกแบบเครื่องแต่งกาย
ชั่วโมง การออกแบบเครื่องแต่งกาย
เรื่อง Mood board 14 พ.ย. 65