สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. ความหมายของโรคเอดส์และโรคซิฟิลิส

2. โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส

    -สาเหตุ

    -อาการ  

    -การรักษา

    -การป้องกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

พ 4.1 ม.3/2 เสนอแนวทางป้องกันโรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการเจ็บป่วยและการตายของคนไทย

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนอธิบายความหมายของโรคเอดส์และโรคซิฟิลิสได้ถูกต้อง

2. นักเรียนวิเคราะห์สาเหตุ อาการ การรักษา ของโรคเอดส์และโรคซิฟิลิสได้ถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ  

1. นักเรียนสามารถเปรียบเทียบการเปลี่ยนแปลงลักษณะของโรคเอดส์แต่ละระยะลงในใบงานได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถนำความรู้ที่ได้จากการเรียนด้านการป้องกันการติดโรคเอดส์และโรคซิฟิลิสที่ถูกวิธี มาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ถูกต้องเหมาะสม

ด้านคุณลักษณะ

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีความซื่อสัตย์สุจริต

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

คุณลักษณะเฉพาะ (ของแต่ละวิชา)

นักเรียนสามารถเห็นความสำคัญโดยการเสนอแนะวิธีป้องกันการติดโรคเอดส์และโรคซิฟิลิสกับบุคคลอื่นได้ถูกต้องเหมาะสม

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน

1. ความสามารถในการสื่อสาร

2. ความสามารถในการคิด

3. ความสามารถในการแก้ปัญญา

4. ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1.สังเกตการตอบคำถามและการแสดงความคิดเห็นในชั้นเรียน

2.สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

3.ประเมินจากกิจกรรม “เกมบอลร้อน”

4.ประเมินจากการทำใบงาน

5.สังเกตจากพฤติกรรมในชั้นเรียน

เครื่องมือ

1.แบบสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

ข้อ 2. และ 3 แบบประเมินพฤติกรรมการเรียน

4.แบบประเมินใบงาน

5. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3
กลุ่มสาระ สุขศึกษาและพลศึกษา
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โรคที่เป็นสาเหตุสำคัญของการ เจ็บป่วยและการตายของคนไทย
ชั่วโมง โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส
เรื่อง โรคเอดส์และโรคซิฟิลิส 15 พ.ย. 65 (มีใบงาน และใบความรู้)