สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อาชีพ คือ รูปแบบการทำกิจกรรม การดำรงชีพ ที่ได้มาซึ่งค่าตอบแทน การประกอบอาชีพมีความสำคัญเป็นอย่างมากต่อชีวิตประจำวัน เพราะว่าคนเราต้องการรายได้เพื่อการจับจ่าย ใช้สอย และดำรงชีวิต การเลือกอาชีพก็มีความสำคัญเพราะว่าเป็นตัวกำหนดหน้าที่ ความรับผิดชอบ การงานที่บุคคลนั้นต้องปฏิบัติ การที่จะเลือกอาชีพจำเป็นต้องมีความรักในการทำงานเพื่อก่อให้เกิดความสุขการทำงาน เนื่องจากการมีความรักในการทำงานจะส่งผลต่อการทำงานเป็นอย่างมาก ทำให้รู้สึกมีความสุขและมีพลังในการประกอบอาชีพ ดังนั้นการเลือกอาชีพควรเลือกอาชีพที่เรามีใจรักและเห็นคุณค่าในสิ่งที่ทำเพื่อก่อให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและผู้อื่น

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.2/1 ม.1/2 มีเจตคติที่ดีต่อการประกอบอาชีพ

ง.2/1 ม.1/3 เห็นความสำคัญของการสร้างอาชีพ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายแนวทางความสุขในการทำงานจากแนวคิดของอิคิไกได้

 ด้านทักษะกระบวนการ

1.นักเรียนสามารถคิดวิเคราะห์จากแนวทางความสุขในการทำงานจากแนวคิดของอิคิไกได้

2.นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ชิ้นงานหรือภาระงาน

2. ประเมินการปฏิบัติงานการทำกิจกรรม

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. แบบประเมินชิ้นงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 แนวทางความสุขจากการทำงาน
ชั่วโมง แนวทางความสุขจากการทำงาน
เรื่อง แนวทางความสุขจากการทำงานจากแนวคิดของอิคิไก (2) 10 มี.ค. 66 (มีใบงาน)