สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 Passion กับอาชีพ
ชั่วโมง Passion กับอาชีพ
เรื่อง แนวทางการค้นหา Passion จากแนวคิดของอิคิไก (2) 10 มี.ค. 66