สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

การวัดผลและประเมินผล

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานกระดาษสร้างสรรค์ 2
ชั่วโมง งานกระดาษสร้างสรรค์ 2
เรื่อง สิ่งประดิษฐ์จากกระดาษ (1) 17 ก.พ. 66