สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

งานกระดาษสร้างสรรค์ เป็นการนำกระดาษมาประดิษฐ์เพื่อให้เกิดเป็นชิ้นงานในรูปแบบต่าง ๆ โดยอาศัยความคิดสร้างสรรค์ของผู้ประดิษฐ์เป็นสำคัญ เนื่องจากกระดาษเป็นวัสดุที่หาง่าย ราคาถูก สามารถนำมาประดิษฐ์เป็นชิ้นงานต่าง ๆ เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวัน และสามารถทำได้ด้วยตัวเอง การประดิษฐ์ลูกบอลกระดาษ เป็นการประดิษฐ์โดยใช้รูปทรงพื้นฐาน คือ ทรงกลม เพื่อให้ผู้ประดิษฐ์เข้าใจในหลักการประดิษฐ์ชิ้นงานตัวนี้ ตลอดจนสามารถนำไปสู่การพัฒนาและต่อยอดเป็นชิ้นงานที่มีรูปทรงต่าง ๆ ต่อไป

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

ง 1.1 ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถอธิบายขั้นตอนการประดิษฐ์เกล็ดหิมะ 3 มิติได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานเกล็ดหิมะ 3 มิติ ได้

2. นักเรียนสามารถแก้ปัญหาที่พบระหว่างการทำงานได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. ชิ้นงานเกล็ดหิมะ 3 มิติ

2. ประเมินการปฏิบัติงานการทำกิจกรรม

 เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. แบบประเมินชิ้นงาน

 

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 งานกระดาษสร้างสรรค์ 2
ชั่วโมง งานกระดาษสร้างสรรค์ 2
เรื่อง เกล็ดหิมะ 3 มิติ 10 ก.พ. 66 (มีใบความรู้)