สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในบ้าน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมล้วนต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการทำงาน ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นผู้เรียนจึงควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่างในงานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีทักษะในการต่อวงจรอย่างง่ายเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง. 1.1 ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ง. 2.1 ม.2/3 มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกองค์ประกอบที่สำคัญของวงจรไฟฟ้าได้

2. นักเรียนสามารถบอกประเภทของวงจรไฟฟ้าได้

ด้านทักษะกระบวนการ

- นักเรียนสามารถใช้ทักษะปฏิบัติในการต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่ายได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ประเมินการปฏิบัติงาน

3. ใบงานที่ เรื่อง แบบฝึกปฏิบัติการต่อวงจรอย่างง่ายในงานไฟฟ้าใบงาน

เครื่องมือ

1. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบประเมินการปฏิบัติงาน เรื่อง แบบฝึกปฏิบัติการต่อวงจรอย่างง่ายในงานไฟฟ้าใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
ชั่วโมง งานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
เรื่อง การต่อวงจรไฟฟ้าอย่างง่าย 13 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)