สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

อุปกรณ์เครื่องใช้ต่าง ๆ ทั้งที่ใช้ในบ้าน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ โรงงานอุตสาหกรรมล้วนต้องอาศัยพลังงานไฟฟ้าในการทำงาน ไฟฟ้าจึงเป็นพลังงานที่มีความจำเป็นในชีวิตประจำวัน อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่าง ๆ ถูกนำมาใช้ในการควบคุมการทำงานของอุปกรณ์ไฟฟ้า ดังนั้นผู้เรียนจึงควรต้องมีความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ วัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือช่างในงานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์และการใช้พลังงานไฟฟ้าอย่างประหยัด ปลอดภัยและรักษาสิ่งแวดล้อม รวมถึงมีทักษะในการต่อวงจรอย่างง่ายเพื่อสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและต่อยอดเป็นอาชีพในอนาคตได้

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ง 1.1 ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง. 1.1 ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

1. นักเรียนสามารถบอกคุณสมบัติและลักษณะสำคัญของไฟฟ้าได้

2. นักเรียนสามารถบอกชนิดของวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในงานไฟฟ้าได้

3. นักเรียนสามารถบอกชนิดของเครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้าได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าเพื่อนำไปใช้ในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุอุปกรณ์/เครื่องมือในการทำงานเกี่ยวกับไฟฟ้าได้

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. ประเมินการปฏิบัติงาน

เครื่องมือ

1. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. แบประเมินการปฏิบัติงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
ชั่วโมง งานไฟฟ้า-อิเล็กทรอนิกส์ขั้นพื้นฐาน
เรื่อง ไฟฟ้าเบื้องต้น/วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในงานไฟฟ้า 6 ม.ค. 66 (มีใบงานและใบความรู้)