สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

ผัก เป็นพืชที่มีคุณค่าทางอาหาร วิตามิน เกลือแร่ ใยอาหาร นอกจากมีประโยชน์ต่อร่างกายแล้ว การปลูกผักยังช่วยส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้เข้าสู่ประเทศอีกด้วย ผักสามารถจำแนกได้หลากหลายประเภทตามเกณฑ์การจำแนก เช่น การจำแนกตามลักษณะทางพฤกษศาสตร์ การจำแนกตามอายุการเก็บเกี่ยว การจำแนกตามฤดูกาล และการจำแนกตามการใช้บริโภค

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง.1.1 ม.1/1 วิเคราะห์ขั้นตอนการทำงานตามกระบวนการทำงาน

ง.1.1 ม.1/2 ใช้กระบวนการกลุ่มในการทำงาน ด้วยความเสียสละ

ง.1.1 ม.1/3 ตัดสินใจแก้ปัญหาการทำงานอย่างมีเหตุผล

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกความหมายและคุณค่าของผักสวนครัวได้

2. นักเรียนบอกความแตกต่างของผักสวนครัวแต่ละประเภทได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถวิเคราะห์ความแตกต่างของผักสวนครัวแต่ละประเภทได้

2. นักเรียนสามารถจำแนกผักสวนครัวประเภทต่างๆ ได้อย่างถูกต้องตามหลักการแบ่งประเภทของผักสวนครัว

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การสังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงาน

เครื่องมือ

1. การสังเกตพฤติกรรมการตอบคำถาม

2. แบประเมินใบงาน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ปลูกผักฉบับคนรักษ์โลก
ชั่วโมง ปลูกผักฉบับคนรักษ์โลก
เรื่อง รู้จักผักสวนครัว 2 ธ.ค. 65 (มีใบงานและใบความรู้)