สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

1. กล้าพูด กล้าแสดงออกอย่างเหมาะสม

2. การพูด อธิบาย เกี่ยวกับสิ่งของเหตุการณ์ และ ความสัมพันธ์ของสิ่งต่าง ๆ

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

1. ตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนได้

2. อธิบายการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนได้

3. สังเกตและจัดกลุ่มรูปภาพการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืนได้

การวัดผลและประเมินผล

1. สังเกตการตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืน

2. สังเกตการอธิบายการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืน

3. สังเกตการสังเกตและจัดกลุ่มรูปภาพการปฏิบัติตนในเวลากลางวันและกลางคืน

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น อนุบาล 2
กลุ่มสาระ ปฐมวัย 2565/2
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 22 กลางวัน กลางคืน
ชั่วโมง กลางวัน กลางคืน (4) 18 พ.ย. 65
เรื่อง กิจกรรมเสริมประสบการณ์