สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

     มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม หมายถึง การปฏิบัติ การเป็นตัวแทนการแสดงออก ความรู้ ทักษะ ตลอดจนเครื่องมือ วัตถุสิ่งประดิษฐ์ และพื้นที่ทางวัฒนธรรมที่เกี่ยวเนื่องกับสิ่งเหล่านั้น ลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม จำแนกออกเป็น 6 สาขา คือ (1) วรรณกรรมพื้นบ้านและภาษา (2) ศิลปะการแสดง (3) แนวทางปฏิบัติทางสังคม พิธีกรรม ประเพณี และเทศกาล (4) ความรู้และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับธรรมชาติและจักรวาล (5) งานช่างฝีมือดั้งเดิม และ (6) การเล่นพื้นบ้าน กีฬาพื้นบ้าน และศิลปะการต่อสู้ป้องกันตัว

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะการะบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ง  1.1  ม. 2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

ง  1.1  ม. 2/3  มีทักษะพื้นฐานที่จำเป็นสำหรับการประกอบอาชีพที่สนใจ

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

นักเรียนสามารถบอกลักษณะของมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมในสาขาต่าง ๆ ได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถคิดประเมินคุณค่าประโยชน์ของตัวอย่างมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมได้

2. นักเรียนสามารถแลกเปลี่ยนความคิดเห็น สื่อสารกับเพื่อนในชั้นเรียนได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตพฤติกรรมการเรียนและการตอบคำถาม

2. กิจกรรมกลุ่มไขปริศนามรดกภูมิปัญญา

3. สังเกตพฤติกรรมการร่วมกิจกรรมกลุ่มไขปริศนามรดกภูมิปัญญา    

เครื่องมือ

1. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
ชั่วโมง ภูมิปัญญาสร้างอาชีพ
เรื่อง มรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรม (2) 24 เม.ย. 66 (มีใบกิจกรรม และใบความรู้)