สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

        การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากวัสดุที่หลากหลาย ผสมผสานความรู้ ทักษะต่าง ๆ จะช่วยให้ผลิตภัณฑ์มีความน่าสนใจและมีการใช้งานที่เพิ่มขึ้นอยู่กับการสร้างสรรค์ นอกจากนี้การนำความรู้และทักษะมาประยุกต์ใช้จนเกิดเป็นผลิตภัณฑ์  ยังช่วยสร้างรายได้ สร้างอาชีพให้แก่ผู้สร้างสรรค์อีกด้วย

        วงจรไฟฟ้าและท่อประปา เป็นสิ่งที่ใช้วัสดุอุปกรณ์และคุณสมบัติแตกต่างกัน แต่การสร้างสรรค์ไม่มีขอบเขตที่จำกัดสามารถนำเอาวัสดุต่าง ๆ ทักษะการตัดท่อ การต่อท่อประปา และการต่อวงจรไฟฟ้า มาสร้างสรรค์เป็นผลิตภัณฑ์ที่สร้างสรรค์และสามารถใช้งานได้ในชีวิตประจำวัน ขายได้ และเกิดเป็นอาชีพได้ เนื่องจากท่อพีวีซีเป็นวัสดุราคาถูก หาซื้อได้ง่าย ใช้งานง่าย หากผสมผสานกับการนำความรู้และทักษะเรื่องการต่อวงจรไฟฟ้ามาสร้างสรรค์จะสามารถนำมาประดิษฐ์เป็นสิ่งของต่าง ๆ เพื่อใช้ในบ้านได้ นอกบ้าน และจำหน่ายได้อย่างง่ายดาย โดยสามารถเริ่มจากการทำได้ด้วยตัวเอง

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

      ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะการะบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

      ง  1.1  ม. 2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของการนำท่อประปาและวงจรไฟฟ้ามาสร้างเป็นชิ้นงานได้อย่างถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกชื่อวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการสร้างชิ้นงานจากท่อประปาพีวีซีได้อย่างถูกต้อง

ด้านทักษะและกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถปฏิบัติการสร้างชิ้นงานสร้างสรรค์จากท่อประปาและวงจรไฟฟ้าได้

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. มีวินัย

2. ใฝ่เรียนรู้

3. มุ่งมั่นในการทำงาน

 

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงานที่ 3

3. การลงมือปฏิบัติการสร้างโครงสร้างโคมไฟจากท่อพีวีซี

4. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง งานช่างสร้างสรรค์
เรื่อง ช่างสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ผสมผสาน (1) 13 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)