สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          งานปูน จัดอยู่ในงานช่างฝีมือเฉพาะทางที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน และเป็นพื้นฐานความรู้สำคัญของการก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ และประเภทของงานปูน เพื่อใช้เป็นความรู้และทักษะในการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

          การฝึกปฏิบัติงานปูน ไม่ว่าจะเป็น ขั้นตอนการสร้างแม่พิมพ์ การใช้อุปกรณ์ การผสมปูน การวางแผนการทำงาน การเทปูน ฉาบปูน เป็นทักษะพื้นฐานที่จำเป็น ทั้งในด้านของการซ่อมแซมที่อยู่อาศัยของตนเองไปจนถึงการสร้างอาคารบ้านเรือน สิ่งของต่าง ๆ จนเกิดเป็นอาชีพในอนาคต

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

      ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะการะบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

      ง  1.1  ม. 2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายส่วนผสมของปูนและชนิดของปูนได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกความแตกต่างของปูนแต่ละชนิดได้

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานช่างปูนเพื่อนำไปใช้ในงานช่างและการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ได้

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้

ด้านคุณลักษณะ

- คุณลักษณะอันพึงประสงค์

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงาน

3. การลงมือปฏิบัติการสร้างกระถางปูนจากแม่พิมพ์กระถางปูนได้

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินใบงาน

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง งานช่างสร้างสรรค์
เรื่อง ผสมปูนเพื่อสร้าง 6 ก.พ. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)