สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

          ในสายอาชีพช่าง วิศวกร สถาปนิก นวัตกร นักวิทยาศาสตร์ และอื่น ๆ ล้วนแล้วแต่เป็นอาชีพที่ต้องใช้ความรู้พื้นฐานทางด้านวัสดุศาสตร์ในการประกอบอาชีพ อีกทั้งยังต้องใช้ทักษะการศึกษาค้นคว้า การบูรณาการความรู้ การสังเกต ทดลอง สำรวจ อย่างมีกระบวนการไปจนถึงการแก้ปัญหา

          งานปูน จัดอยู่ในงานช่างฝีมือเฉพาะทางที่ต้องใช้ความรู้ ทักษะ และการบูรณาการทั้งศาสตร์และศิลป์ในการทำงาน และเป็นพื้นฐานความรู้สำคัญของการก่อสร้างบ้าน อาคาร หรือเครื่องใช้ต่าง ๆ อีกด้วย ดังนั้น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับอุปกรณ์ และประเภทของงานปูน เพื่อใช้เป็นความรู้และทักษะในการเลือกใช้ได้อย่างเหมาะสม

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

      ง 1.1 ม. 2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

      ง 1.1 ม. 2/2 ใช้ทักษะการะบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

      ง 1.1 ม. 2/3  มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนสามารถอธิบายความหมายและความสำคัญของงานช่างปูนได้ถูกต้อง

2. นักเรียนสามารถบอกประโยชน์ของงานช่างปูนได้ถูกต้อง

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถใช้ทักษะกระบวนการในการแสวงหาความรู้เกี่ยวกับงานช่างปูนเพื่อนำไปใช้ในงานช่างและการสร้างชิ้นงานต่าง ๆ ได้

2. นักเรียนสามารถใช้ทักษะปฏิบัติในการใช้วัสดุและอุปกรณ์ได้

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีวินัย

2. นักเรียนใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. สังเกตการตอบคำถามในชั้นเรียน

2. การทำใบงานที่ 1

3. การลงมือปฏิบัติการสร้างแม่พิมพ์กระถางปูน

3. การสังเกตพฤติกรรมการเรียน การทำกิจกรรม การทำงาน

เครื่องมือ

1. แบบสังเกตพฤติกรรม

2. แบบประเมินใบงานที่ 1

3. แบบประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 งานช่างสร้างสรรค์
ชั่วโมง งานช่างสร้างสรรค์
เรื่อง ก่อร่างสร้างงานปูน 30 ม.ค. 66 (มีใบงาน และใบความรู้)