สาระสำคัญ/ความคิดรวมยอด

         การปลูกพืชสมุนไพรสามารถทำได้หลากหลายวิธี ได้แก่ การปลูกด้วยเมล็ด การปลูกด้วยหัว การปลูกด้วยหน่อหรือเหง้า การปลูกด้วยไหล การปลูกด้วยใบ และการปลูกด้วยราก ในการปลูกนั้น ผู้ปลูกต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของชนิดพันธุ์พืชสมุนไพร วัสดุปลูกและวิธีการปลูก ให้สอดคล้องกัน

ตัวชี้วัด/จุดประสงค์การเรียนรู้

ตัวชี้วัด

ม.2/1 ใช้ทักษะการแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการทำงาน

ม.2/2 ใช้ทักษะกระบวนการแก้ปัญหาในการทำงาน

ม.2/3 มีจิตสำนึกในการทำงานและใช้ทรัพยากรในการปฏิบัติงานอย่างประหยัดและคุ้มค่า

จุดประสงค์การเรียนรู้

ด้านความรู้

1. นักเรียนทราบขั้นตอนการเตรียมวัสดุปลูกพืชสมุนไพร

2. นักเรียนทราบขั้นตอนการปลูกพืชสมุนไพร

ด้านทักษะกระบวนการ

1. นักเรียนสามารถเตรียมวัสดุปลูกและปลูกพืชสมุนไพรได้ถูกต้องตามขั้นตอน

ด้านคุณลักษณะ

1. นักเรียนมีความรับผิดชอบและตรงต่อเวลา

2. นักเรียนมีความใฝ่เรียนรู้

3. นักเรียนมีความมุ่งมั่นในการทำงาน

การวัดผลและประเมินผล

วิธีการ

1. การตอบคำถามในชั้นเรียน

2. กระบวนการปฏิบัติการเตรียมวัสดุปลูกและการปลูกพืชสมุนไพร

เครื่องมือ

1. แบบประเมินพฤติกรรมในชั้นเรียน

2. แบบประเมินการปฏิบัติการปลูกพืชสมุนไพร

ปีการศึกษา 2565 / 2
ชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2
กลุ่มสาระ การงานอาชีพ
หน่วย หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ผักสามัญประจำบ้าน
ชั่วโมง ผักสามัญประจำบ้าน
เรื่อง ปฏิบัติการขยายพันธุ์พืชสมุนไพร 9 ม.ค. 66 (มีใบความรู้)